AmphibiaWeb - Boulenophrys yaoshanensis
AMPHIBIAWEB

 

(Translations may not be accurate.)

Boulenophrys yaoshanensis Qi, Mo, Lyu, Wang & Wang, 2021
Mt. Dayao Horned Toad, Chinese: yao shan jiao chan (瑶山角蟾)
family: Megophryidae
subfamily: Megophryinae
genus: Boulenophrys
Species Description: Qi, Shuo, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yun-Ming Mo, Zhao-Chi Zeng, Yang-Jin Zeng, Ke-Yuan Dai, Yuan-qiu L, L. L. Grismer & Ying-Yong Wang. 2021. Three new species of the genus Boulenophrys (Anura, Megophryidae) from southern China. Zootaxa 5072(5): 401-438.

AmphibiaChina 中国两栖类.

Conservation Status (definitions)
IUCN Red List Status Account
CITES
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

Country distribution from AmphibiaWeb's database: China

      Boulenophrys yaoshanensis