AmphibiaWeb - Leptobrachella dong
AMPHIBIAWEB

 

(Translations may not be accurate.)

Leptobrachella dong Liu, Shi, Li, Zhang, Xiang, Wei & Wang, 2023
Dong Leaf Litter Toad, Chinese: Dong Zhang Tu Chan (侗掌突蟾)
family: Megophryidae
subfamily: Leptobrachiinae
genus: Leptobrachella
Species Description: Liu, Jing, Shengchao Shi, Shize Li, Mengfei Zhang, Sunjun Xiang, Gang Wei and Bin Wang. 2023. A new Asian leaf litter toad of the genus Leptobrachella (Amphibia, Anura, Megophryidae) from central south China. ZooKeys 1149: 103-134.
Conservation Status (definitions)
IUCN Red List Status Account
CITES
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

Country distribution from AmphibiaWeb's database: China

      Leptobrachella dong